بایگانی دسته: OKR

چگونه جلسه تنظیم اهداف و نتایج کلیدی را برگزار کنیم؟

نوشته‌شده در توسط .

 OKR Planningچیست؟ 

برنامه ریزی OKR یا تنظیم OKR اولین رویداد در هر چرخه OKR است . این شامل طوفان فکری و تدوین اهداف و نتایج کلیدی برای چرخه بعدی است و معمولاً به صورت کارگاه یا جلسه انجام می شود .برنامه ریزی در چندین سطح انجام می شود: برای کل شرکت، تیم ها  و در سطح فردی. با این حال، اصل و روند جلسه تا حد زیادی ثابت است. تنها تفاوت در زمینه ای است که اهداف و نتایج کلیدی ایجاد شده به آن مربوط می شود.

بیشتر بخوانید